Chci dražit prostřednictvím telefonu

 

Dražba je prováděna podle Zákona 26/2000 sb. v platném znění.

Účastník dražby je v tomto případě povinem ověřeně podepsat plnou moc dražebníkovi.

Účastník dražby prostřednictvím  telefonu je povinen složit dražební jistotu ( je-li požadována ) v termínu a způsobem uvedeným v dražební vyhlášce.

Dražebník na základě plné moci provádí úkony za zmocnitele ( účastníka dražby ) v rozsahu účastníka dražby, zejména činí na základě telefonického pokynu zmocněnce nabídky a informuje účastníka dražby o nabídkách ostatních účastníků dražby ( v aukční síni i na internetu ). Pokud účastník dražby prostřednictvím telefonu se stane vydražitelem, protokol o průběhu a výsledku dražby podepíše v plné moci za zmocnitele dražebník. Dražebník – zmocněnec, je povinen řídit se výše uvedeným Zákonem, dražební vyhláškou, pokyny dražebníka a licitátora, které nesmějí být v rozporu s výše uvedeným Zákonem a dražební vyhláškou.

Je lhostejné, zda se jedná o dražbu dobrovolnou či nedobrovolnou popř. dobrobrovolnou společnou.

Vydražitelem se stane osoba, která splňuje podmínky pro přechod vlastnických práv k předmětu dražby, nabídla nejvyšší nabídka a její nabídka nebyla dorovnána osobou s předkupním právem k předmětu dražby a podepíše protokol o průběhu výsledku dražby.

Vlastníkem předmětu dražby se stane osoba, která vydražila předmět dražby a uhradila v Zákonem stanoveném termínu cenu dosaženou vydražením předmětu

dražby.

Je-li prováděna dražba kombinovaná prostřednictvím telefonu či internetu je nejvyšší učiněná nabídka cenou dosaženou vydražením bez ohledu zda se vydražitelem stal účastník přítomný či prostřednictvím internetu či telefonu.

Ten vydražitel, který neuhradí cenu dosaženou vydražením nestává se vlastníkem předmětu a je povinen uhradit nákaldy dražby popř.  další dražby.

Odpovědnost za škody na předmětu dražby přecházejí na nového vlastníka ( vydražitele )  k okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu dražby, přičemž není podstatné zda navrhovatel dražby či vydražitel protokol podepíší.

 

V případě poruchy telefonu na straně zmocněnce i zmocnitele nebo přerušení hovoru z jakýchkoliv jiných dovodů např. přetížená siť a podobně, nelze dále pokračovat v dražebním procesu prostřednictvím telefonu. Pokud se nepodaří navázat spojení do okamžiku příklepu, nemůže mít dražebník za tento stav žádnou odpovědnost a zmocnitel nemá nárok na žádné odškodnění. Je –li složená dražební jistota, dražebník složenou dražební jistotu v plné výši vrátí zmocniteli.

V Praze dne 1.11. 2014

Miloš Hora

jednatel společnosti Aukční centrum Bussmark s.r.o.,