Chci dražit osobně

 

Dražba je prováděna podle Zákona 26/2000 sb. v platném znění.

Účastník dražby je povinem řídit se výše uvedeným Zákonem, dražební vyhláškou, pokyny dražebníka a licitátora, které nesmějí být v rozporu s výše uvedeným Zákonem a dražební vyhláškou.

Je lhostejné, zda se jedná o dražbu dobrovolnou či nedobrovolnou popř. dobrobrovolnou společnou.

Účastník dražby je povinnen před zahájením dražby složit dražební jistotu ( je-li požadována ), podepsat čestné prohlášení a převzít přidělené dražební číslo.

Vydražitelem se stane osoba, která splňuje podmínky pro přechod vlastnických práv k předmětu dražby, nabídla nejvyšší nabídka a její nabídka nebyla dorovnána osobou s předkupním právem k předmětu dražby a podepíše protokol o průběhu výsledku dražby.

Vlastníkem předmětu dražby se stane osoba, která vydražila předmět dražby a uhradila v Zákonem stanoveném termínu cenu dosaženou vydražením předmětu dražby. Je-li prováděna dražba kombinovaná prostřednictvím telefonu či internetu je nejvyšší učiněná nabídka cenou dosaženou vydražením bez ohledu zda se vydražitelem stal účastník přítomný či prostřednictvím internetu či telefonu. Ten vydražitel, který neuhradí cenu dosaženou vydražením nestává se vlastníkem předmětu a je povinen uhradit nákaldy dražby popř.  další dražby.

Odpovědnost za škody na předmětu dražby přecházejí na nového vlastníka ( vydražitele )  k okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu dražby, přičemž není podstatné zda navrhovatel dražby či vydražitel protokol podepíší.

 

V Praze dne 1.11. 2014

Miloš Hora

jednatel společnosti Aukční centrum Bussmark s.r.o.,