Chci dražit „online“ prostřednictvím internetu

 

Dražba je prováděna podle Zákona 26/2000 sb. v platném znění a řídí se vyhláškou o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě s účinností od 30.1.2014.  Touto vyhláškou jsou povinni řídit se všechny dotčené osoby, účastník dražby, licitátor i dražebník.

Účastník elektronické dražby je povinen vyplnit a poslat do sídla dražebníka, plnou moc s dohodou o zastupování, jejíž vzor je nedílnou součástí tohoto dokumentu. Plná moc musí být úředně ověřena  v případě právnické osoby musí být přiložen i ověřený výpis z obchodního rejstříku. Tato plná moc musí být dražebníkovi zaslána nejpozději do 24 hodin před konáním dražby a bude do jejího odvolání platná pro všechny dražby prováděné dražebníkem. Zároveň může být tato plná moc využita pro zastupovaní účastníka dražby prostřednictvím telefonu. Účastník dražby je povinen řidit se pokyny dražebníka zejména pak, vyplnit pravdivě a úplně elektronický dotazník.

Po jeho vyplnění získá prostřednictvím internetu od dražebníka všechny potřebné instrukce na základě kterých se stane účastníkem dražby a bude se moci této dražby aktivně účastnit. Dražba v tomto systému může být pouze elektronická nebo i kombinovaná s účastníky dražby přítomných na dražbě, či po telefonu. Účastník dražby prostřednictvím internetu získává informace o naposledy učiněných podání a může činit své nabídky od zveřejnění dražební vyhlášky až do okamžiku udělení příklepu. Ostatní podmínky jsou uvedeny v dražební vyhlášce popř. v dalších příložených  dokumentech.

 

Účastník dražby prostřednictvím  internetu je povinen složit dražební jistotu ( je-li požadována ) v termínu a způsobem uvedeným v dražební vyhlášce.

Pokud se účastník dražby prostřednictvím internetu stane vydražitelem, protokol o průběhu a výsledku dražby podepíše za něho dražebník. Účastník dražby prostřednictvím internetu, je povinen řídit se výše uvedeným Zákonem, dražební vyhláškou, pokyny dražebníka a vyhláškou 18/2014 sb.

Je lhostejné, zda se jedná o dražbu dobrovolnou či nedobrovolnou popř. dobrobrovolnou společnou.

Vydražitelem se stane osoba, která splňuje podmínky pro přechod vlastnických práv k předmětu dražby, nabídla nejvyšší nabídku a její nabídka nebyla dorovnána osobou s předkupním právem k předmětu dražby.

Vlastníkem předmětu dražby se stane osoba, která vydražila předmět dražby a uhradila v Zákonem stanoveném termínu cenu dosaženou vydražením předmětu dražby.

Je-li prováděna dražba kombinovaná prostřednictvím telefonu či internetu je nejvyšší učiněná nabídka cenou dosaženou vydražením bez ohledu zda se vydražitelem stal účastník přítomný či prostřednictvím internetu či telefonu.

Ten vydražitel, který neuhradí cenu dosaženou vydražením nestává se vlastníkem předmětu dražby a je povinen uhradit náklady dražby popř.  další dražby.

Odpovědnost za škody na předmětu dražby přecházejí na nového vlastníka ( vydražitele )  k okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu dražby, přičemž není podstatné zda navrhovatel dražby či vydražitel protokol podepíší.

 

V případě poruchy přístroje pro zaznamenávání nabídek, poruchy systému, přetížení systému, poruchy přístroje na straně účastníka, výpadku elektrické energie, přetížení serveru či jiné poruchy na straně provozovatele internetu, nelze dále pokračovat v dražebním procesu prostřednictvím internetu. V tomto případě nemůže mít dražebník za tento stav žádnou odpovědnost a účastník dražby prostřednictvím internetu nemá nárok na žádné odškodnění. Je –li složena dražební jistota, dražebník složenou dražební jistotu v plné výši vrátí.

Pokud bude prováděna dražba pouze prostřednictvím internetu, bude tato dražba odložena dle Zákona, přičemž dodatek k dražební vyhlášce s novým termínem dražby bude všem účastníkům dražby prostřednictvím internetu zaslán. V takovém případě, nebude dražební jistota bez požádání účastníka vrácena, ale bude sloužit účastníkovi v odložené dražbě. Pokud se jedná o kombinovanou dražbu, přičemž na základě zásahu vyší moci bude přerušeno internetové spojení, vydražitelem se může stát osoba přítomna na dražbě nebo osoba zastoupena na základě plné moci popř. telefonu.  Účastník dražby prostřednictvím internetu zmocnuje dražebníka k podpisu čestného prohlášení a protokolu o průběhu a výsledku dražby.

V případě, že se jedná o dražbu společnou kombinovanou, nelze ze zákona stanovený časový limit vzhledem k neůnosné časové prodlevě dodržet. Je stanoven limit pro příhoz v online dražbě 5 sekund.

 
V Praze dne 1.11. 2014

Miloš Hora

jednatel společnosti Aukční centrum Bussmark s.r.o.,