Aukční centrum Bussmark | NABÍDKY

Samostatně stojící rekonstruovaný objektu ve Sviňištanech u Náchoda.

DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ELEKTRONICKÁ

Samostatně stojícího rekonstruovaného objektu ve Sviňištanech u Náchoda.

 

Nemovitost lze využít pro komerční účely popř. i jako rodinný dům k luxusnímu bydlení.

 

 

  

 

Soudní odhad: 3.600.000,-Kč

Vyvolávací cena: 1.800.000,-Kč

Dražební jistota: 200.000,- Kč

Příhoz: 10.000,-Kč

 

 Dne 13.11.2018 OD 13:00 na portálu www.drazebniweb.cz

 

Více info na www.bussmark.cz


Dražební vyhláška pro dražbu nedobrovolnou elektronickou

                                                    (dle zákona č. 26/2000 Sb. a vyhlášky 18/2014 Sb. )

 

Datum a čas zahájení a ukončení elektronické dražby:

Dražba se koná elektronicky prostřednictvím elektronického dražebního systému na portálu www.drazebniweb.cz

 

Zahájení dražby:               13.11. 2018 v 13:00 hod.

Ukončení dražby bude nejdříve za 60 minut.

 

Soudní odhad: 3.600.000,-Kč

Vyvolávací cena: 1.800.000,-Kč

Dražební jistota: 200.000,- Kč

Příhoz: 10.000,-Kč

 

Je-li v posledních 5 minutách před ukončením dražby učiněno kterýmkoliv dražitelem podání, posouvá se čas pro příjem dalších podání o 5 minut od okamžiku posledního podání, a to i opakovaně. O čase zbývajícím do konce ukončení dražby jsou dražitelé informováni na webové stránce s detailem dražby.

 

Datum a čas konání prohlídek předmětu dražby

  1.         05.11.2018 od 15:00 hod. do 16:00 hod. -  doporučujeme po předchozí tel. dohodě nejméně 24 hod. před konáním prohlídky.
  2.         06.11.2018 od 15:00 hod. do 16:00 hod. - doporučujeme po předchozí tel. dohodě nejméně 24 hod. před konáním prohlídky.   Kontaktní osoba:  Miloš Hora, tel.: 602 14 14 04

 

Označení, popis předmětu dražby a jeho příslušenství, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích a s ním spojených, stanovení ceny předmětu dražby

Předmětem dražby  jsou  nemovitosti:

       -    parcela č. 129/1 o výměře 347m2  ostatní plocha,

       -    parcela č. 129/2 o výměře 152m2 zast. plocha a nádvoří

                 Součástí je stavba: Svinišťany, čp 25, bydlení

                 Stavba stojí na poz. p.č. 129/2

-          parcela č. 129/4, o výměře 157m2, ostatní plocha 

       v části C. LV je zapsáno

        Zástavní právo smluvní č. úvěru 10060/15/LCD

-          do cel výše 1.300.000,-Kč

-          bud. pohl. do cel. výše 2.600.000,-Kč

Česká spoř. a.s. pov. k parc. 129/2, 129/4

Zákaz zcizení  Česká spoř. a.s. pov. k parc. 129/2, 129/4

Zástavní právo z rozh. správ. orgánu k zajištění pohl. ve výši 36.075,-Kč vč. přísl. pro ČR. ( OSSZ)

pov. k parc 129/1,2,4

Zástavní právo z rozh. správ. orgánu k zajištění pohl. ve výši 112.573,-Kč vč. přísl. pro ČR. ( OSSZ)

pov. k parc 129/1,2,4

Vše zapsáno na LV 587 u Katastrálního úřadu pro Královehradecký kraj, kat. prac.  Náchod, obec Dolany, katastrální území Svinišťany

Dne 27.6.2018 byl podán návrh na vklad Zástavního práva smluvního ve prospěch navrhovatel ve výši 100.000,-Kč na příslušný Katastrální úřad.  Zapsání zástavního práva na příslušný LV je nutnou podmínkou pro provedení dražby nedobrovolné.

 

Hodnota předmětu dražby:

Hodnota nemovitého majetku byla stanovena soudním znalcem na částku ve výši 3.600.000,-Kč, jak vyplývá ze znaleckého posudku č. 351-52.18,datum vyhotovení 3.9.2018.

 

Popis a stav předmětu dražby :

Jedná se o samostatně stojící objekt č.p. 25 v Sviňištanech dokončený v r. 1974. V r. 1993 byla provedena dílčí rekonstrukce a nyní z 90% je objekt celkově rekonstruovaný, chybí pouze finální úpravy. Objekt je přízemní nepodsklepená budova s plochou střechou, bez podkroví. Dispozičně zahrnuje v úrovní přízemí vlastní prodejnu s bočním prostorem pro rychlé občerstvení a sociální zařízení pro návštěvníky bufetu. (odděleně wc ženy a muži, umývárny) Z jídelny/občerstvení se vstupuje do kanceláře vedoucího, která navazuje na sociální zařízení s umyvárnou pro zaměstnance. Druhý vchod pro personál a vedoucího byl vybudován v zadní části budovy z parkoviště. Dále navazuje sklad potravin a příruční sklad, ze skladu je východ na nakládací rampu, kde jsou skladovány obaly. Základy jsou s izolací proti zemní vlhkosti. Zdivo je tvárnicové. Střecha je plochá z panelů. Krytinu tvoří vícevrstvá živice. Klempířské prvky střechy a fasády jsou z pozinkovaného plechu. Vnitřní omítky jsou štukované hladké. Fasáda břízolitová škrábaná, na části skladu nedokončená. Vnitřní keramické obklady jsou v běžném rozsahu v sociálních zařízeních. Dveře vchodové jsou nové plastové bezpečnostní. Okna jsou nová plastová. Na podlahách převažuje teracová dlažba a beton s cementovým potěrem, v sociálních zařízení je keramická dlažba. Vytápění je řešeno elektrickými přímotopy (byl zpracován projekt k územnímu souhlasu a stavebnímu povolení na plynofikaci objektu). Elektroinstalace je světelná i motorová nově zavedená. Nově vybudované odpady, nově vybudována vodovodní instalace. Ohřev teplé vody zajišťuje el.bojler. Na objektu je bleskosvod. V kuchyni je zabudována pec na pizzu na dřevo a zároveň provedena revize komínu.

K budově přiléhá nově vybudovaná terasa se zámkovou dlažbou a přední a zadní parkoviště, též vydlážděné. U budovy se nachází pevný zmrzlinový stánek, komplet vybavený a funkční. Objekt je zabezpečen ocelovými mřížemi a vnější sokl obložen pásky z kabřince. Vepředu je vybudován okrasný cihlový plůtek. Je vytvořen architektonický projekt na výstavbu rychlého občerstvení. Nemovitost lze využít i jako rodinný dům k luxusnímu bydlení.

 

  

 

  

 

 

Více ve znaleckém posudku, který je k dispozici u dražebníka a na www.bussmark.cz.

 

Lhůta a způsob složení dražební jistoty:

1) Bezhotovostně nebo v hotovosti na bankovní účet

Dražební jistotu může složit ověřený uživatel portálu www.drazebniweb.cz  od třicátého dne před zahájením dražby do zahájení dražby. Dražební jistota je složena až připsáním na účet úschov dražebníka. Účet pro složení dražební jistoty je: 601412/5500 jako variabilní symbol se uvede symbol, který ověřený uživatel portálu www.drazebniweb.cz  obdrží e-mailem při přihlašování (zápisu) do elektronické dražby, specifický symbol: v případě, že účastníkem dražby je právnická osoba – IČ, v případě, že účastníkem dražby je fyzická osoba – rodné číslo bez lomítka, nemá-li fyzická osoba rodné číslo - datum narození bez teček, pomlček a lomítek, do poznámky uvede označení předmětu dražby – Svinišťany. Doklad o složení dražební jistoty není po dražiteli vyžadován, jako doklad slouží výpis z účtu dražebníka.

2) formou bankovní záruky za zaplacení dražební jistoty.

V tomto případě složení dražební jistoty je dražitel povinen ve lhůtě od třicátého dne před zahájením dražby předat dražebníkovi originál záruční listiny nejpozději však v šestnáct hodin pracovního dne bezprostředně předcházejícího dni zahájení dražby. Záruční listina musí obsahovat prohlášení banky, že uspokojí bez výhrad a námitek věřitele (dražebníka) do výše dražební jistoty, jestliže dražebník písemně oznámí bance, že dlužník (vydražitel) zmařil dražbu. Záruční listina nesmí obsahovat žádná ujednání, která by jakýmkoliv způsobem omezila dražebníka uplatnit svá práva jakýmikoliv podmínkami ani nesmí obsahovat žádná ujednání, která by ukládala dražebníkovi jakékoliv povinnosti vyjma povinnosti oznámit bance zmaření dražby dlužníkem, jako jsou předchozí výzvy apod., ani nesmí obsahovat ujednání, které by umožňovalo bance vznést jakékoliv námitky či výhrady vyjma námitky, že oznámení o zmaření dražby bylo učiněno až po platnosti bankovní záruky. Bankovní záruka musí být platná minimálně 160 dnů ode dne ukončení dražby. Dražebník bude v záruční listině označen následně: Aukční centrum Bussmark, s.r.o., IČ: 272 24 163, DIČ: CZ272 24 163  se sídlem: Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4 - Krč,  Bankovní záruka musí být vystavena bankou se sídlem na území České republiky nebo zahraniční bankou oprávněnou působit v souladu se zvláštním právním předpisem (zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů) na území České republiky a musí být vystavena v českém jazyce.

 

Vrácení dražební jistoty

Dražitelům, kteří se nestanou vydražiteli, bude složená dražební jistota vrácena bez zbytečného odkladu po skončení dražby na účet, který je uveden v registračním formuláři, pokud tam uveden není, tak na účet, ze kterého byla dražební jistota poslána, a není-li ani ten, tak poštovní poukázkou na náklady dražitele. V případě složení dražební jistoty formou bankovní záruky bude záruční listina vrácena v sídle dražebníka a nebo zaslána na náklady dražitele poštou.

 

Zůsob registrace účastníků dražby (dražitelů):

Registrace občana ČR, osoby s trvalým pobytem na území ČR a právnické osoby se sídlem na území ČR

Uživatel se registruje na portálu elektronických dražeb www.dražebniweb.cz . V registračním formuláři si zvolí své uživatelské jméno a heslo, vyplní podle pokynů tam uvedených své identifikační údaje, seznámí se a vysloví souhlas s Dražebním řádem portálu www.drazebniweb.cz a stiskem tlačítka registraci potvrdí. Na emailovou adresu uvedenou v registraci je mu zaslán v pdf formátu vyplněný registrační formulář. Na tomto registračním formuláři:

- doplní datum a místo, nechá úředně ověřit svůj podpis a odešle doporučenou poštou na adresu :Aukční centrum Bussmark s.r.o. Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4 - Krč,  

- anebo doplní datum a místo podpisu, podepsaný formulář naskenuje do jediného souboru ve formátu PDF, k tomuto souboru připojí uznávaný elektronický podpis dle Dražebního řádu a odešle emailem na adresu registrace... Po obdržení a kontrole údajů bude uživatel informován e-mailem na adresu uvedenou v registračním formuláři o přidělení statutu ověřený uživatel.

Registraci lze provést po předchozí dohodě rovněž osobně v sídle dražebníka. (Pozn.: Ověřený uživatel se může přihlašovat (zapisovat) do všech dražeb na portále www.drazebniweb.cz, aniž by se musel znovu registrovat.) Registrace cizince a právnické osoby se sídlem mimo ČR Cizinec a právnická osoba se sídlem mimo území ČR se předem kontaktují u dražebníka. Tento cizinec či právnická osoba se sídlem mimo ČR poté podle pokynů dražebníka vyplní registrační formuláře na www.drazebniweb.cz 

 

 

                                                                     

Zápis do dražby :

Ověřený uživatel (způsobem dle předchozího článku) se přihlásí na portál www.drazebniweb.cz, označí ze seznamu dražbu, které se hodlá zúčastnit, potvrdí souhlas, že jeho registrační údaje jsou stále pravdivé a potvrdí čestné prohlášení, že není osobou vyloučenou z této dražby dle §3 a §36 zák. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Na email uvedený při registraci obdrží číslo(a) účtu, na který je možno zaplatit dražební jistotu a variabilní symbol, který uvede do příkazu k úhradě či pokladní složenky a do poznámky uvede předmět dražby. Jako specifický symbol uvede rodné číslo (u fyzické osoby) anebo IČ (u právnické osoby). Je-li dražební jistota připsána na účet dražebníka do 16 hod. pracovního dne a splní-li dražitel ostatní podmínky pro zápis do dražby, zapíše dražebník dražitele do dražby bez zbytečného odkladu, nejpozději však během následujícího pracovního dne po složení dražební jistoty.

Zprávu o tom, že je dražitel zapsán do dražby a je oprávněn činit podání, je zaslána dražiteli na emailovou adresu, uvedenou v registraci. Je-li dražební jistota složena do zahájení dražby a jsou-li splněny ostatní podmínky pro zápis do dražby, zapíše dražebník dražitele do dražby vždy.

 

Způsob elektronické dražby:

Elektronická dražba proběhne dle Zákona 26/2000 Sb. v platném znění od nejnižšího podání směrem nahoru. Účastníci elektronické dražby mohou činit podání v dražbě od okamžiku zahájení dražby. Účastníci elektronické dražby jsou svými podáními vázáni, učiněné podání nelze vzít zpět. Účastníci elektronické dražby nemohou činit stejné podání. Následující podání musí být vždy alespoň o minimální příhoz vyšší než předchozí učiněné podání, v opačném případě k němu nebude v dražbě přihlíženo. To se nevztahuje na dražitele, kteří mají k dražené nemovitosti předkupní právo. V případě, že je ve stejný okamžik učiněno podání dvěma či více účastníky elektronické dražby, přihlíží se k podání, které bylo nejdříve přeneseno prostřednictvím sítě elektronických komunikací do elektronického dražebního systému a tímto systémem zaznamenáno.

Dražba se koná, dokud účastníci elektronické dražby činí podání, nejméně však do okamžiku stanoveného v dražební vyhlášce jako čas ukončení dražby. Je-li v posledních 5 minutách před ukončením dražby učiněno kterýmkoliv účastníkem elektronické dražby podání, posouvá se čas pro příjem dalších podání o 5 minut od okamžiku posledního podání, a to i opakovaně. Uplyne-li od posledního podání 5 minut, aniž by bylo učiněno další podání, příjem podání je zastaven. Bez zbytečného odkladu poté udělí licitátor příklep účastníkovi elektronické dražby, který učinil nejvyšší podání, čímž je elektronická dražba skončena. Na detailu dražby se zobrazí informace o udělení příklepu, výše ceny dosažené vydražením a ID vydražitele. Zároveň je vydražiteli i ostatním účastníkům elektronické dražby zaslán email s oznámením této skutečnosti.

V průběhu elektronické dražby provádí licitátor kontrolu dostupnosti adresy ve veřejné datové síti, kde elektronická dražba probíhá, prostřednictvím k tomu zřízené služby. V případě, že na základě sledování dostupnosti adresy ve veřejné datové síti bude prokazatelně doloženo omezení přístupu k elektronickému dražebnímu systému v délce přesahující 1 minutu, je licitátor povinen prodloužit dobu, během které lze činit podání, minimálně o 1 hodinu. O této skutečnosti je licitátor povinen bez zbytečného odkladu informovat každého účastníka dražby na jeho adresu elektronické pošty. Odhlášení z dražby: Účastník elektronické dražby, který se rozhodne v dražbě nepokračovat a nechce čekat až na ukončení dražby, může tak učinit pomocí tlačítka Odhlásit se z dražby. Tím projeví neodvolatelně vůli dále v dražbě nepokračovat a zároveň dává dražebníkovi pokyn k odeslání dražební jistoty. Odhlásit se z dražby nelze, pokud v okamžiku odhlášení účastníkovi elektronické dražby svědčí nejvyšší podání. Elektronická dražba bude provedena dle zákona 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, vyhlášky 18/2014 Sb., o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě a Dražebního řádu internetového portálu www.drazebniweb.cz.

 

Úhrada ceny dosažené vydražením:

Vydražitel je povinen uhradit dražebníkovi zbývající část ceny dosažené vydražením po odečtení dražební jistoty převodem nebo v hotovosti na účet č.: 601412/5500 do 30 dnů od skončení dražby. Jako variabilní symbol uvede v případě, že účastníkem dražby je právnická osoba – IČ, v případě, že účastníkem dražby je fyzická osoba – rodné číslo bez lomítka, nemá-li fyzická osoba rodné číslo - datum narození bez teček, pomlček a lomítek. Jako specifický symbol uvede: Svinišťany.

Bude-li banka poskytující úvěr na úhradu ceny dosažené vydražením požadovat, aby účet pro úhradu ceny dosažené vydražením byl vedený u ní, může vydražitel dražebníka včas požádat o založení takovéhoto účtu (veškeré náklady s tím spojené nese vydražitel), avšak nárok na zřízení tohoto účtu vydražitel nemá a případným nezřízením účtu není nijak dotčena povinnost vydražitele uvedená v první větě tohoto článku.

 

 

Byla-li vydražitelem složena dražební jistota ve formě bankovní záruky, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením v plné výši ve lhůtě stejné jako v předchozím odstavci a dražebník pak bez zbytečného odkladu je povinen mu vrátit záruční listiny. Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením nebo platební kartou nebo šekem a platba směnkou je nepřípustná.

Jestliže vydražitel neuhradí cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě, má se za to, že v souladu s ust. § 2, odst. n) zákona 26/2000 Sb. zmařil dražbu, tj. vydražitel nenabývá vlastnictví předmětu dražby a dražební jistota jím složená se použije na náklady zmařené dražby, popř. koná-li se opakovaná dražba na náklady opakované dražby (viz ust. § 48, odst. 1 a § 51, odst. 3 zákona 26/2000 Sb).

 

Dražba bude provedena pro vydražitele bezúplatně, tj. od vydražitele není v případě vydražení a zaplacení vydražené ceny za prodej předmětu dražby vybírána žádná odměna.

 

Podmínky odevzdání předmětu dražby vydražiteli:

Po uhrazení celé ceny dosažené vydražením bude předmět dražby za účasti dražebníka protokolárně předán vydražiteli v termínu, na kterém se dohodnou vydražitel, bývalý vlastník a dražebník.

Předání předmětu dražby však nebude provedeno dříve, než-li 5 pracovních dnů ode dne vystavení potvrzení o nabytí vlastnictví dražebníkem vydražiteli. Záloha na náklady spojené s předáním předmětu dražby byla stanovena na částku 50.000.-Kč, kterou je vydražitel povinen uhradit společně s cenou dosaženou vydražením. Po předání provede dražebník vyúčtování nákladů a toto předá vydražiteli. 

V případě, že se na výzvu dražebníka k předání předmětu dražby nedostaví původní vlastník, popř. vydražitel, bude předmět dražby předán protokolárně i bez účasti kterékoli z těchto osob. Posléze zašle dražebník na adresy uvedených osob protokol o předání předmětu dražby v jednom vyhotovení. Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z držitele na vydražitele dnem předání předmětu dražby, v týž den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydražitel.

 

Způsob určení vydražitele v případě podle § 47 odst. 10 zák. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách

Elektronický dražební systém na portálu www.drazebniweb.cz, neumožňuje, aby více účastníků dražby učinilo stejné nejvyšší podání vyjma osoby, které svědčí předkupní právo. Termín uplatnění předkupního práva a způsob sdělení rozhodnutí, zda je předkupní právo prokázáno. Má-li některý z účastníků dražby předkupní právo k předmětu dražby a doloží-li je dražebníkovi listinami v originále nebo v úředně ověřenými opisy do zahájení dražby, není stanoveným příhozem vázán. Učiní-li tento dražitel podání ve stejné výši jako nejvyšší podání, udělí licitátor příklep jemu. Dražebník sdělí rozhodnutí, zda je předkupní právo doloženo účastníkovi dražby na email uvedený při registraci. Písemnosti musí být vyhotoveny v českém jazyce, jinak se k nim nepřihlíží. Tím není dotčeno právo předložit písemnost v jiném než českém jazyce spolu s úředním překladem písemnosti do českého jazyka.

 

Nabytí vlastnického práva

K přechodu vlastnického práva k předmětu dražby na vydražitele dojde úhradou ceny dosažené vydražením ve výše uvedené lhůtě, a to se zpětnou účinností k okamžiku udělení příklepu. Pokud vydražitel dražbu zmaří, nenabývá vlastnictví k předmětu dražby.

 

Doložení práv účastníků dražby a dražebních věřitelů

Dražební  věřitelé  mohou  u  dražebníka  do 15 dnů před zahájením  dražby  přihlásit  své  pohledávky  včetně  příslušenství ke dni konání  dražby  a  doložit  jejich  vznik  a zajištění právem k předmětu dražby    listinami  v  originále nebo v úředně ověřeném opise; podpis dražebních věřitelů  na  přihlášení  pohledávky  musí  být úředně ověřen.

 

Upozornění pro osoby, které mají k předmětu dražby předkupní právo

Osoby, které mají k předmětu dražby předkupní právo, jsou povinny doložit dražebníkovi toto své právo originálními listinami nebo úředně ověřenými kopiemi těchto originálů nejpozději do zahájení dražby.  Ti účastníci dražby, kteří mají předkupní právo všichni spoluvlastníci nebo ti, kteří mají zapsané předkupní právo na příslušném LV) jsou zvýhodněni tím, že jim stačí pouze dorovnat nabídku jiného účastníka dražby, který nemá předkupní právo. 

 

 

 

 

Závěrečné ustanovení

Tato dražební vyhláška se řídí pokyny navrhovatele se souhlasem dražebníka. Pokyny jsou plně v souladu se Zákonem 26/2000 Sb. v platném znění a dalších předpisů souvisejících.  Pokud tato dražební vyhláška neobsahuje některá konkrétní sdělení, která nejsou Zákonem stanovena pro platnost dražební vyhlášky, jsou dotčené osoby povinny, řídit se ustanoveními, která Zákon stanoví. V případě, že práva a povinnosti, které jsou Zákonem upraveny a nejsou uvedeny v této Dražební vyhlášce, neboť nejsou pro platnost a účinnost dražební vyhlášky povinnými, tyto dražebník neuvádí. Dražebník poskytuje osobní informace v souladu s ustanoveními GDPR  a zákona 26/2000 Sb. v pl. zn. potřebných k vydání a sepsání této Dražební vyhlášky.
Navrhovatel: František Zikmund, bytem Pod Vinicí 732, 552 03 Česká Skalice
dále jen ,,navrhovatel“

Zástavce: Pavel Zikmund, bytem Pod Vinicí 732, 552 03 Česká Skalice

dále jen ,,zástavce“

Dlužník: Pavel Zikmund, bytem Pod Vinicí 732, 552 03 Česká Skalice

dále jen ,,dlužník“

Dražebník: Aukční centrum BUSSMARK, s.r.o., IČ: 27224163, DIČ: CZ27224163

zastoupená jednatelem Milošem Horou se sídlem: Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4 - Krč, provozovna Bezručova 249, 280 01 Český Brod, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 105727, tel.: 602 14 14 04, hora@bussmark.cz, www.bussmark.cz

 


 

DATUM: 13.11. 2018
ČAS: 13:00
TYP: Nedobrovolná dražba

PŘÍLOHY KE STAŽENÍ ZDE:
dražební vyhláška
foto1
foto2
foto3
foto4
foto5


Jak se mohu účastnit dražby?
Nelze dražit osobněNelze dražit po telefonuChci dražit po internetu


Prohlídky:

05.11.2018 od 15:00

06.11.2018 od 15:00

Položky dražby:

Počet zobrazení: 141
Přihlášení účastníka dražby

Email
Heslo

Zapomenuté heslo   Registrace


KONTAKTY

KONTAKTNÍ OSOBY:

ŘEDITEL SEKCE / ASISTENTKA

MILOŠ HORA / EVA SLANCOVÁ

MOBIL: 602 14 14 04 / 721 289 702

E-MAIL: hora@bussmark.cz

              eva.slancova@bussmark.cz
            

JSME VÁM K DISPOZICI: DENNĚ OD 10:00HOD. DO 17:00HOD.
HLEDÁME - VYKUPUJEME

BYTY - RODINNÉ DOMY - ČINŽOVNÍ DOMY - CHATY - NEBYTOVÉ PROSTORY